top of page

הנחיית קבוצות זו אומנות, לא רק מקצוע 

מילי שטוקפיש

בשנים האחרונות יותר ויותר אנשים פונים ומצטרפים לעבודה קבוצתית לא רק בגין מחלה, אובדן או קושי, אלא גם מתוך החיפוש אחר משמעות ויעד ומתוך כמיהה לחבור מחדש אל המקודש שבטבעם האנושי. החיפוש הזה מעמיד אותנו, המנחים, בפני אותן השאלות ומציב אתגרים חדשים למהות ולתפקיד שלנו כמנחי הקבוצה.

 

בעידן שבו מקצב החיים משאיר מעט מקום להתכנסויות חברתיות כגורם - מארגן ומדריך סביב שאלות קיומיות, הקבוצה והמנחה בתוכה, יכולים להוות מיכל בו ניתנת האפשרות להתיך אתחומרי הנפש והאישיות הגשמיים לחומרי נשמה מקודשים.

החבירה אל הממד הרוחני שאינה תלוית- דת כרוכה בקיום קשרים עם הכוליות שבנו ולא רק עם הפן הפסיכולוגי או ההתנהגותי. בהקשר זה החבירה אל הרוחני מצדו של מנחה הקבוצה משמעה היכולת ללוות את האדם במסעו אל גילוי השלם שבתוכו.
לצורך כך על מנחה הקבוצה לרכוש יידע והתנסות בתחומים רבים; עליו ללמוד ולהכיר את שירת הגוף באמצעות החישה והתנועה, לחבור אל מעמקי התודעה באמצעות האומנויות, ההגות והמדיטציה, להעמיק ולהשכיל בתחומי המסורות העתיקות, ללמוד כלים ולנכס לעצמו יכולות להנחיה מתוך השפה והכלים של הפסיכותרפיה המודרנית המשלבת את הכלים הטרנספרסונאלים בעבודה עם חולי ויוצרת זירות לביסוסה של הבריאות השלימה.

 

לאור זאת, הקבוצה מתגלה  כמהות רב-ממדית שמטרתה לתת מקום ומענה לאנשים המחפשים לחבור אל זהותם ובינתם הטבעית, מבקשים לעצמם שינויי-חיים או מענה לשאלות קיומיות ורוחניות.


כמנחה וכמטפלת  למדתי במשך השנים שכאשר הממד הרוחני משולב במרחב הקבוצתי באופן מושכל יכולות הפרט והקבוצה להתפתחות ולריפוי מעמיקות לאין ערוך ועוד למדתי, שכאשר מנחים ומטפלים מוכנים לגלות ולחשוף את הפן הרוחני בעצמם, גם אם הוא עדין בשאלה, מתפתחת עבודה תראפויטית נוגעת ומשמעותית עבור הפרט וכלל הקבוצה.

 

אני מאמינה שכמו שגופינו הוא המקדש לרגש, למחשבה לרוח ולנשמה כך גם המעגל הקבוצתי הינו הגוף לרוחה של החברה.


אז אחרי כל ההסבר הזה בטח עולות המון שאלות ובעיקר: "איך לומדים דבר כזה בכלל?"...
אז כמו בכל לימודים העוסקים באומנות ההוויה, קודם כל בודקים בכלל מה הוא הצורך שלכם, מה אתם באמת צריכים כדי להיות מצוינים בעבודתכם ובחייכם... ואז תבדקו מה ייתן לכם מענה לצרכים האלה. אני משערת שאחרי מספר תשובות גם תעלה בכם הידיעה שכדי להיות מנחה בקבוצה קודם כל ראוי להיות משתתף באחת, וכדי לעמוד לצדם של אחרים כאשר הם מתמודדים עם קשיי החיים ראוי שקודם כל תתמודדו עם שלכם... ואז, ורק אז תוכלו להפוך למומחים שאתם.

 

זו בדיוק האומנות: זו הלמידה שבסופה תדעו לעשות אינטגרציה, סוג של אלכימיה ממש בין העולם האישי לעולם המקצועי.

בתכניות ההכשרה במרכז אנחנו יוצרים זירות מגוונות לחקירה אישית באמצעות שילוב של תכנים ומיומנויות הנחיה, היחשפות לגישות רוחניות, עשייה יצירתית וביטוי בשילוב אומנויות, תנועה וקול והמון המון שעות של יחד ועבודה בקבוצה.

bottom of page